-KoReAn BJ – với những strem hàng quốc hay nhất! -nhưng cô gái đẹp hàng quốc -và những clip FanCam
150522 밤비노(BAMBINO) 은솔(Eunsol) – Uptown Funk @상명대학교 서울캠퍼스 축제 직캠/Fancam by -wA- http://www.smilewa.com